STATUT PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO „MOJE PRZEDSZKOLE ABC” W KRAKOWIE 

 Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 12 maja 2023 r. Prawo Oświatowe- tekst jednolity (Dz.U. z 2023 r. Poz. 900) 
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły          podstawowej w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym kształcenia ogólnego       
   dla  branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego 
   dla  szkoły policealnej 
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola                                oraz  publicznych         szkół ( Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001 r. z późn. zm. ) 
 4. Konwencja Praw Dziecka ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych       i      niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 ) 
 6. Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego        wspomagania                 rozwoju   dzieci (Dz. U. 2013 poz.1257 ) 
 7. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
 8. Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o Systemie Oświaty dotyczące placówek niepublicznych 
 9. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz 922) 

                                                                              Rozdział I Postanowienia ogólne
                                                                                                        § 1 

 1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Prywatne Moje Przedszkole ABC 
 2. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. 
 3. Siedzibą przedszkola jest Kraków ul. Myśliwska 76 
 4. Przedszkole używa pieczęci: Przedszkole Prywatne Moje Przedszkole ABC, 30-718 Kraków, ul. Myśliwska 76, Regon 122708138, NIP 679-297-92-08 
 5. Organem prowadzącym przedszkole są: Maria Pocztowska zam. 31-868 Kraków, os. 2 Pułku Lotniczego 13/141, Urszula Brach zam. 31-623 Kraków, os. Piastów 3/63, prowadzące działalność gospodarczą. 
 6. Przedszkole zostało wpisane do ewidencji placówek niepublicznych pod numerem: 43200-43 
 7. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty 

                                                                                       Rozdział II Cele i zadania przedszkola
                                                                                                                    § 2 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. 
 2. Podstawowe cele działalności przedszkola: 
 1) Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
 2) Umożliwienie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, językowej i kulturowej. 
 3) Zapewnienie wszechstronnego rozwoju. 
 4) Umożliwienie wychowankom poznawania siebie i najbliższego otoczenia. 
 5) Przekazywanie uniwersalnych wartości etycznych. 
 6) Nabywanie umiejętności poprzez działanie, doświadczanie, obserwowanie, słuchanie i przeżywanie. 
 7) Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

                                                                                                                   § 3 

 1. Do podstawowych zadań przedszkola należy: 

 1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i koncepcji pedagogicznych 
 2) czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci 
 3) kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi świata, świata i wobec życia 
 4) sprawowanie opieki nad dzieckiem odpowiednio do jego potrzeb 
 5) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły 
 6) przygotowanie dzieci do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem 
 7) wyrównywanie szans u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi 

 2 . W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom pomoc psychologiczną i pedagogiczną polegającą między innymi na: 

1)rozpoznawaniu możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka; 
2)rozpoznawaniu przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka; 
3)organizowaniu różnorodnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej i logopedycznej; 
4)wspieraniu dziecka uzdolnionego; 
5)wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

                                                                                                                      § 4 

 1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem oraz zajęć rozwijających zainteresowania, dzieci pozostają pod opieką nauczyciela. 
 2. W czasie wycieczek dzieciom zapewnia się opiekę co najmniej 1 osoby na 10 wychowanków, a podczas spacerów 1 osoba dorosła na 15 wychowanków (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN). 
 3. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola: 1) Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola 

 2) Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni, pomóc mu rozebrać się i wprowadzić dziecko do sali zajęć i oddać pod opiekę nauczyciela. 
 3) Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów.

                                                                                       Rozdział III Organy przedszkola

                                                                                                                   § 5 

 1. Organami przedszkola są: 
 1) Dyrektor Przedszkola 
 2) Rada Pedagogiczna 

                                                                                                                   § 6 

                                                                                               Zadania dyrektora 

 1. Do zadań dyrektora przedszkola należy: Sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach i dokonywanie oceny pracy nauczycieli lub ich dorobku zawodowego w związku z ubieganiem się o kolejny stopień awansu zawodowego; 

 2.Nadzór pedagogiczny polega na : 
 1).ocenianiu stanu i warunków działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola, oraz analizowaniu efektów tej działalności, 2) udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań wychowawczych-opiekuńczych i dydaktycznych i wspomaganie rozwoju zawodowego. 
 3) kontroli przestrzegania przez nauczycieli prawa oświatowego. 

 3 Osoba sprawująca nadzór pedagogiczny może dokumentować prowadzone przez siebie czynności wg swojego uznania, w szczególności mogą to być notatki z czynionych obserwacji, arkusze obserwacji, kontroli, inne dokumenty. 

4.Uwagi dotyczące prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego obserwacji pracy nauczyciela przekazywane są bezpośrednio po dokonaniu obserwacji. Czynności te nie wymagają formy pisemnej. 

5.Wnioski z nadzoru omawiane są dwukrotnie w ciągu roku bezpośrednio z nauczycielami i nie wymagają formy pisemnej. 

6.Dyrektor przedszkola może opracowywać na dany rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego w formie uznanej przez niego za najbardziej przydatną. 

7.Procedura nadzoru pedagogicznego może ulegać modyfikacji zgodnie ze zmianami w prawie oświatowym, prawie wewnętrznym placówki oraz zgodnie ze zmianami wynikającymi z jej bieżących potrzeb. 

                                                                                                                 § 7

                                                                                              Kompetencje Rady Pedagogicznej 

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 
 1. Opracowanie propozycji zmian do Regulaminu Rady Pedagogicznej, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do statutu i przedstawianie ich dyrektorowi przedszkola, 
2. Planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej uwzględniającej potrzeby i  zainteresowania wychowanków 
3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, o ile nie powodują one skutków finansowych, 
4. Wydawanie opinii na prośbę dyrektora przedszkola, 
5. Opiniowanie przydziału nauczycielom dodatkowych czynności oraz stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, 
6. Wnioskowanie do dyrektora przedszkola w wprowadzenie zmian w niniejszym statucie. 
 7.Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, dyrektora placówki, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię placówki. 

                                                                                                          Rozdział IV 
                                                                                            Organizacja placówki 

                                                                                                                   § 8 

 1. Prywatne przedszkole Moje Przedszkole ABC prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku od 2,5-6 roku życia. 
 2. Liczba dzieci w przedszkolu nie może przekraczać 25 

                                                                                                                 § 9 

 1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową. 
 2. Zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem wielopoziomowości. 
 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 
 4. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć rozwijających zainteresowania dzieci powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić : 1) z dziećmi w wieku 2,5-4 lat - około 15 minut, 2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut 
 5. Przedszkole prowadzi dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. Do dziennika wpisuje się alfabetyczny wykaz wychowanków, daty i miejsce ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania oraz odnotowuje frekwencję ich na zajęciach, a także oznaczenie realizowanego programu nauczania. Fakt prowadzenia zajęć potwierdza się podpisem. 
 6. Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci odnotowuje się w dzienniku zajęć. 

 7. Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona: 
 1) przedstawicielom organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
 2) rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka na ich życzenie w części dotyczącej informacji o dziecku 
 3) pracownikom naukowym i studentom, za zgodą dyrektora - w zakresie dotyczącym prowadzących badań na terenie przedszkola w obecności dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wskazanej. 

                                                                                                                   §10 

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez organ prowadzący do 15 września na okres jednego roku szkolnego. 
 2. W arkuszu organizacji określa się w szczególności : 
 1) liczbę oddziałów 
 2) liczbę pracowników przedszkola, ich kwalifikacje i stopień awansu 
 3) czas pracy przedszkola 
 4) maksymalną liczbę dzieci w przedszkolu 

 3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia dostosowany do założeń programowych. 

 4. Ramowy rozkład dnia określa w szczególności: 
 1) czas spożywania posiłków 
 2) czas organizacji zajęć dydaktycznych 
 3) zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki 
 4) zajęcia wyrównawcze w małych zespołach 
 5) pracę indywidualną z dziećmi 
 6) zabawy dowolne, gry, zajęcia gospodarczo-porządkowe 

5. Na jego podstawie nauczyciel określa dla oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

 6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw ustalonych z Organem Prowadzącym. Przedszkole pracuje od godz. 7 do 17:00 Godziny pracy Przedszkola mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb rodziców. 

7. Dodatkowe informacje o pracy przedszkola: 
 1) Przedszkole organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci zaproponowane przez rodziców. 
 2) Przedszkole organizuje zajęcia z języka obcego nowożytnego dla wszystkich dzieci. 
 3) Zasady odpłatności za pobyt dziecka określa organ prowadzący przedszkole. 
 4) Wychowankowie mogą korzystać z posiłków. 

                                                                                                           Rozdział V 
                                                                               Prawa i obowiązki pracowników przedszkola 

                                                                                                                    § 11 

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Liczba poszczególnych pracowników dostosowana jest do  ilości dzieci objętych opieką.
 1. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:
 • nauczyciel wychowania przedszkolnego;
 • nauczyciele specjaliści - pedagog specjalny, psycholog, logopeda
 • przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.
 • Zadania specjalistów:
 • Do zadań logopedy w przedszkolu należy:
 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
 2. prowadzenie terapii logopedycznej;
 3. prowadzenie porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
 5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Do zadań pedagoga specjalnego należy:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 2. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 5. prowadzenie wspólnie z nauczycielami przedszkola zajęć edukacyjnych;
 6. realizacja wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami zintegrowanych działań i zajęć, określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 7. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi;
 8. w miarę potrzeb prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi;
 9. udział, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie IPET, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
 10. pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom
  i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.


2. Zasady zatrudniania pracowników określają odrębne przepisy. 
 3. Każdy nauczyciel ma pod opieką ściśle określoną liczbę dzieci, co określone jest przez szczegółową organizację pracy opracowaną przez dyrekcję przedszkola. 
 4. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele mający wyższe wykształcenie pedagogiczne. Nauczycielowi może pomagać tzw. asystent (pomoc wychowawcy). 

                                                                         Zadania nauczycieli wychowania przedszkolnego

                                                                                                                   § 12 

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. 
 2. Nauczyciel w szczególności jest odpowiedzialny za: 
 1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w Przedszkolu 
 2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania 
 3) jakość prowadzonej pracy dydaktyczno - wychowawczej 
 4) współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną i zdrowotną 

 3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną: dziennik zajęć, obserwacje i diagnozy. 
 4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy zwierzchników i wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych 
 5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt z ich Rodzicami w celu: 
 1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci 
2) informowanie rodziców o wynikach diagnozy dzieci 6 letnich 
3) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci 
 4) włączenia Rodziców w działalność Przedszkola 

                                                                                                                  § 13 

 Prawa i obowiązki oraz szczegółowe zadania wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu określają zakresy czynności i odpowiedzialności znajdujące się w teczkach akt osobowych. 

                                                                                                            Rozdział VI 

                                                                                           Prawa i obowiązki Rodziców 

                                                                                                               § 14 

1. Rodzice mają prawo do: 
 1) znajomości zadań realizowanych przez przedszkole. 
 2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, 
 3) wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Przedszkola, 

 2. Obowiązki Rodziców:
 1) aktywna współpraca z nauczycielami - stosowanie się do zaleceń i wymiana informacji na temat dziecka, 
 2) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci, 
 3) regularne uiszczanie opłat za Przedszkole - zgodnie z umową o wpis dziecka do Przedszkola. 

                                                                                                            Rozdział VII 

                                                                                            Wychowankowie Przedszkola 

                                                                                                                 § 15 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5 - 6 lat 
1)Nabór kandydatów odbywa się cały rok w miarę wolnych miejsc. 
 2) W pierwszej kolejności miejsce w przedszkolu otrzymuje rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola. 
 3) Przyjmowane są dzieci, które: a. umieją zgłaszać potrzeby fizjologiczne, b. osiągnęły taki poziom dojrzałości społecznej, który pozwala im nawiązywać kontakty z dziećmi i dorosłymi ( nie mogą przejawiać zachowań agresywnych - niebezpiecznych dla innych dzieci,  rozumieją polecenia dorosłych i reagują na nie. 
 4) Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o przyjęciu dzieci. 
 5) Po zakwalifikowaniu dziecka rodzice podpisują umowę o wpis na bieżący rok szkolny i wpłacają wpisowe. 
 6) Dziecko może być skreślone z listy przedszkolaków tylko po rozwiązaniu z rodzicami umowy przyjęcia dziecka do przedszkola. 
 7) Dla dzieci przyjętych organizowane są zajęcia adaptacyjne. 

                                                                                                 Prawa dziecka 

                                                                                                            § 16 

1. Dzieci mają prawo do: 
 1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
 2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej, 
 3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym. 

 2. Obowiązki dziecka: 
 1) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych 
 2) uczenie się przestrzegania reguł współżycia w grupie 
 3) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości. 

                                                                              Rozdział VIII Gospodarka finansowa 

                                                                                                                § 17 

1. Działalność Przedszkola finansowana jest z opłat czesnego oraz dotacji od Gminy Kraków. Wysokość czesnego reguluje umowa o wpis zawierana przez Rodziców z dyrektorem Przedszkola. 
 2. Wychowankowie Przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają Rodzice we wrześniu, na początku roku szkolnego. Rodzice dobrowolnie podejmują decyzję o ubezpieczeniu dziecka 

                                                                                                             Rozdział IX 

                                                                                              Postanowienia końcowe 

                                                                                                                § 18 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
Szukaj